1. Политика за поверителност – Клиенти и гости на ИВЕЛИНАНЕТ ЕООД съгласно европейски Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“).

В детски център FUNDERLAND към ИВЕЛИНАНЕТ ЕООД се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на почасово забавление на деца, организиране на събития за деца, украси, кетъринг и сладкарска продукция.

2. Администратор на личните данни (“Администраторът”):

FUNDERLAND е търговска марка, под която оперира центъра за забавление на деца.

Точните и пълни наименования на търговските ни марки са:

FUNDERLAND

Марката FUNDERLAND и обектa FUNDERLAND се управляват от ИВЕЛИНАНЕТ ЕООД. ИВЕЛИНАНЕТ ЕООД поставя заедно някои от цели, описани в тази Политика за поверителност, и само що се отнася до обработване на лични данни за постигане на целите посочени в Политиката, ИВЕЛИНАНЕТ ЕООД се определя като администратор на лични данни:

3.Длъжностното лице по защита на данни

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: office.funderland@gmail.com, телефон 0876676778 или гр. Костенец, ул.Струма 14

4. Видовете лични данни, които обработваме

 

 1. Ние обработваме следните категории данни на договорно основание и с Вашето съгласие, съгласно местното и съюзното законодателство:
  1. Данни за картата – входна информационна карта при почасово забавление на дете в избрания от Вас курс
 • Лично и фамилно име на детето;
  ● Лично и фамилно име на родител/настойник;
  ● Лично и фамилно име на контакт в случай, че връзката с родител/настойник е невъзможна;
  ● Рождена дата на детето;
  ● Информация за алергии или други здравословни проблеми, касаещи престоя му в детския център;
  ● Телефон за връзка;
  ● Имейл адрес;
 1. Данни при организирано събитие за деца или специален повод на дете:
 • Лично и фамилно име на детето;
  ● Дата на раждане;
  ● Училище или детска градина, която посещава;
  ● Информация за алергии или други здравословни проблеми, касаещи престоя му в детския център по време на събитието;
  ● Лично и фамилно име на родител/настойник/организатор;
  ● Телефон за връзка с организатора;
  ● Имейл адрес на организатора;
 1. Данни при издаване на фактура на физическо лице:
 • Лично, презиме и фамилно име на лицето получател;
 • ЕГН на лицето получател;
  ● Адрес на лицето получател;
 • Начин на плащане;
 1. Данни при попълване на анкети за удоволетвореност и други анкети свързани с нашите услуги и продукти, онлайн запитвания и резервации чрез интернет сайт или социални платформи:
 •  Лично и фамилно име;
 •  Имейл адрес;
 •  Телефон за връзка;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез изразено писмено съгласие по образец във обекта, в който сте ги предоставили, на имейл: office.funderland@gmail.com или телефон 0876676778. При оттегляне на съгласието обработката на съответния Вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

5. Цели на обработката на личните данни


1. Данните, получени при посещението или при организиране на събитие в обектa на

ИВЕЛИНАНЕТ ЕООД се обработват за целите на:

 •  Идентификация и регистиране на престоя на детето;
 •  Информация свързана с неговата безопасност и и сигурност и правото му да посещава определени зони – при навършени години;
 • Възможност за връзка с родител/настойник по всяко време на престоя на детето в детски център;
  ● Комуникация по мейл за оферти и условия за ползване, обратна връзка за удоволетвореност от използваните услуги;
 •  Комуникация по телефон и смс за оферти и условия за ползване;
 •  Изпращане на съобщения чрез имейл, вайбър и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на праВилата за счетоводна отчетност;
 1. Данните при анкетите за удоволетвореност на клиентите се използват за:
 • Контакт за предоставената информация и постигане на удоволетвореност при получени рекламации;
  ● Участие в томболи за различни награди при предварително изрично съгласие;
 1. Данните от Видеонаблюдение се обработват за целите на:
 •  Проследяване на инциденти и нарушения;
 •  Предотвратяване и докладване на престъпления в нашите обекти;
 1. Директен Маркетинг

FUNDERLAND  може да изпраща рекламни/промоционални материали, както и да се свързва директно с Вас, на предоставените от вас координати (телефони и и-мейл) със специални предложения и оферти за вас, само с предварително Ваше съгласие (упоменато при входни информационни карти), анкети за удоволетвореност от извършени от нас услуги. В тези рекламни материали ние Ви информираме за нашите продукти, текущи услуги, промоции и специални оферти като се стараем да Ви изпращаме само материалите, които считаме, че представляват интерес за Вас. Ние може да се свържем с Вас, за да Ви предложим персонализирано предложение или оферта. Всичко изброено по-горе наричаме за целите на тази Политика „Директен маркетинг“.

6.Трети лица с достъп до лични данни

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с ИВЕЛИНАНЕТ ЕООД –

 1. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, за отговаряне на законоВите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:
 • „СуперХостинг.БГ“ ООД, с ЕИК: 131449987 – предоставят хостинг за резервирана свързаност. Имат евентуален достъп само данни на лицата, попълвали информация в интернет сайта ни.
 1. Държавни органи и институциивъв връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

7. Данните се обработват за следните срокове:
 • Данни за картата при почасово забавление – до навършване на детето/лицето ползвател на 12 години и до 5 години след това. Съществува функционална възможност по всяко време да изискате изтриване на профила Ви преди изтичането на крайния петгодишен срок.
  ● Данни при организирано събитие за деца– до настъпване на събитието и максимум един месец след това – пълна информация. Данни имейл и телефон за връзка с организатора могат да се съхраняват до 5 години от датата на събитието.
 • Данни за клиенти участвали в анкети и томболи– до 1 година след обявяването на наградата от томболата.
 1. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – издаване на фактури на физически лица – счетоводни регистри и финансоВи отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансоВи инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 2. Данни от Видеонаблюдение в обектите на фирмата – Видеозаписите се съхраняват до 60 дни от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законоlи задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице Висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

8. Как съхраняваме вашите данни:

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство, като понастоящем се съхранявам само на територията на Република България, както следва:

 • В локален компютър на всяко едно от дружествата-администратори
 • На хартиен носител – входни информационни карти, анкети за удоволетвореност и информационни листове за организирани събития.
9. Вашите права във връзка с личните Ви данни:

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

 • По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
 1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
 • Отпадане на необходимостта от обработка – изминало събитие или навършване на пълнолетие на детето, ползвало услугите;
 •  Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 •  Незаконна обработка на данни;
 •  Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предВидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
 • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални дейстВия това се налага.
 1. Право да възразите срещу директния маркетинг:
 • Имате право да възразите срещу получаването на маркетингоВи съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Настоящата политика е достъпна онлайн в интернет сайта ни www.funderlandbg.com както и на място в нашия обект. Попълвайки входна информационна карта след 01.12.2021 г. , всеки клиент декларира, че е запознат надлежно с настоящите правила.

Административен адрес:

улица  България номер 1,
Добрич, България

Имейл: ivelinanet@abv.bg

Телефон: +359 876 676 778