Прессъобщение

С финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд „ИВЕЛИНАНЕТ“ ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за устойчив бизнес“

На 29.07.2021г. стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0195 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се осъществява от „ИВЕЛИНАНЕТ“ ЕООД – микропредприятие стартиращо дейност в предоставянето на грижи за малки деца, създадено в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, реализиран успешно от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0195 „Подкрепа за устойчив бизнес“ ще осигури достъп на „ИВЕЛИНАНЕТ“ ЕООД до съвременните информационните технологии, необходими за неговото устойчиво бизнес развитие. Общата цел на проекта е да осигури подкрепа за първоначалното укрепване и конкурентно оцеляване на “ИВЕЛИНАНЕТ” ЕООД и да създаде предпоставки за по-добро управление и успешно бизнес развитие.

В изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.054-0195 „Подкрепа за устойчив бизнес“ ще бъде разработена платформа за електронна търговия. Дейността се състои в разработване на специализиран интернет сайт, чрез който не само да се популяризира дейността на „ИВЕЛИНАНЕТ“ ЕООД, но и да предлага възможност за обявяване на предстоящи събития, курсове, занимания по интереси и др., а също така и да дава възможност за провеждането на същите в онлайн пространството, в условията на COVID –19 пандемия.

Чрез целенасочената финансова подкрепа по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 се очаква „ИВЕЛИНАНЕТ“ ЕООД да разшири продуктовото си портфолио, да навлезе на нови пазари и да привлече нови клиенти, което да допринесе за нейното устойчиво развитие и постигане на ръст в продажбите.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 4988.00 лв., от които 4 239.80 лв. – европейско финансиране от Европейския социален фонд и 748.20 лв. – национално съфинансиране.

Административен адрес:

улица  България номер 1,
Добрич, България

Имейл: ivelinanet@abv.bg

Телефон: +359 876 676 778